عارضه یابی

پایش اطلاعات مالی به صورت غیرحضوری

خدمات موردی کنترل و تحقیق در صحت و سقم اطلاعات

یکی از گرانبهاترین و در عین حال ارزان‌ترین خدمات حامی، عارضه‌یابی است.

هر شرکت جهت کنترل اطلاعات تولید شده سیستم مالی، نیاز به انجام تست‌های متعدد بر روی کمیت و کیفیت اطلاعات تولید شده‌ی خود دارد.

این اهم توسط کارشناسان با تجربه حامی انجام و مهر تایید و یا عدم تایید از طریق ارسال گزارشات انجام می‌شود.

این عمل حداقل یک بار در سال و در زمان کوتاه دو الی پنج روزه قابل انجام است.