سخت کار نکنید، هوشمندانه کار کنید!

 • خواننده فعال باشید.
 • تغیرات ناگهانی و بزرگ در رفتارتان ایجاد نکنید.
 • تغییرات تدریجی، آرام و برنامه‌ریزی شده موثرتر خواهد بود.
 • انتظار کامل بودن را نداشته باشید.
 • وقت در صورتی طلاست که کیفیت کار شما به آن ارزش طلا بدهد.
 • موثر بودن یعنی انتخاب اهداف درست و دست یافتن به آنها.
 • لیاقت یعنی یافتن بهترین راه برای رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده.

باورهای کاری رایج و قدیمی در حال منسوخ شدن!

 • هرچه بیشتر عرق بریزی، بیشتر به دست می‌آوری.
 • کارایی یعنی موثر بودن.
 • دود چراغ خوردن.
 • فعالیت یعنی سازندگی.
 • بهترین راه انجام کار این است که خودتان آن را انجام دهید.
 • آسان‌ترین راه، بهترین راه  است.
 • کار سخت فضیلت است.
 • کار تفریح نیست.
 • تنها یک راه، بهترین راه است.
 • انضباط بیشتر یعنی آزادی کمتر.
 • عدالت برای همه است.
 • ما زیر فشار، خوب کار می‌کنیم.

وضعیت شرکت‌ها در بحران!

 • شرکت‌های بد در بحران‌ها فرو می‌پاشند.
 • شرکت‌های خوب از آن‌ها جان سالم بدر می‌برند.
 • شرکت‌های فوق‌العاده در آن‌ها به بالندگی می‌رسند.
اقتباس از اندرو  گرو